Nguồn nước mặt

TỔNG QUAN

Nước mặt là thuật ngữ dùng để chỉ bất kì loại nước nằm tự do trên mặt đất bao gồm nước sông, hồ hay bất kì nước được tích tụ nào mà không bị thấm hoặc chảy thoát đi. Bởi vì nước mặt được dùng chủ yếu để xử lý thành nước ăn uống nên đòi hỏi có một sự bảo vệ đặc biệt. Nguồn nước mặt được quan trắc sao cho khi có bất kì sự xả thải từ hoạt động công nghiệp hay sinh hoạt đô thị thì sẽ được phát hiện tức thì và người gây ô nhiễm sẽ bị xử phạt. Việc quan trắc có thể thực hiện liên tục (online) hoặc trong phòng thí nghiệm sử dụng mẫu thu thập tự động. Các trạm quan trắc chất lượng nước thường được sử dụng để theo dõi liên tục, tự động dọc theo nguồn nước mặt. Các trạm đo đạc nước mặt cho phép quan trắc đầy đủ chất lượng nước mặt. Hệ thống truyền dữ liệu tiên tiến đảm bảo thông tin về tình trạng thiết bị và các giá trị đo đạc luôn sẵn có mọi lúc mọi nơi.

Các thông số quan trắc nước mặt gồm có:

Độ đục

Oxy hòa tan

Nhiệt độ

Chất dinh dưỡng (COD, TOC, BOD, NO3; NO2; NH4+; PO43-)

Các muối vô cơ

pH

Độ dẫn điện

Độ độc

Kim loại nặng

Hach cung cấp đầy đủ các thiết bị với công nghệ tiên tiến để đáp ứng các nhu cầu kiểm soát chất lượng nước mặt khác nhau, từ máy lấy mẫu tự động loại xách tay hay cố định, đến các thiết bị phục vụ phân tích trong lab hoặc theo dõi liên tục, tất cả sản phẩm đều cùng một nhà cung cấp, hoạt động đồng bộ, tích hợp dễ dàng với nhau thành hệ thống hoàn chỉnh.

Trả lời